• NYT KURSUS
    Endodonti i Århus eller Holstebro
  • Klik her!!! - For at se alle aktuelle kurser
  • Kalibrering af karies diagnostik i teamet - Herning
    Der er stadig pladser - Tilmeldingen lukker d. 18./6.

 

Kredsvedtægter kan downloades som Word-fil her. 

Vedtægter for Tandlægeforeningens 5. kreds, Østjysk Tandlægeforening.

Revision af Kredsvedtægt 2008 indarbejdet.

Revision af Kredsvedtægt 2010 indarbejdet.

Overenskomstudvalg A – nedlagt på HGF 2010 – valg hertil slett

Kapitel 1, Navn og formål

 

§ 1. Kredsforeningens navn

Foreningens navn er Østjysk Tandlægeforening, forkortet ØTF.

§ 2. Formål

Foreningen har til formål på lokalt plan at virke inden for Tandlægeforeningens formål, jf. § 2 i

Tandlægeforeningens vedtægter.

Kapitel 2, Medlemsskab

 

§ 3. Ordinært Medlemsskab

Stk. 1. Foreningen, der er kredsforening under Tandlægeforeningen, omfatter alle tandlæger,der er medlem af Tandlægeforeningen og som udøver tandlægevirksomhed inden for kredsens geografiske

område.

Stk. 2. Såfremt der ikke udøves tandlægevirksomhed, er bopælskommunen afgørende.

§ 4. Passivt medlemsskab

Stk. 1. Passive medlemmer modtager materiale vedrørende kredsgeneralforsamlingen.

Stk. 2. Passive medlemmer har adgang til kredsgeneralforsamlingen. De kan ytre sig frit og stille forslag, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare til repræsentantskab, hoved- og kreds-bestyrelse.

§ 5. Studentermedlemmer

Stk. 1. Studentermedlemmer, jf. Tandlægeforeningens vedtægter § 8, stk. 1, har adgang til kreds-

generalforsamlingen samt faglige møder i kredsen. Studentermedlemmer har ret til at ytre sig og

stille forslag på kredsgeneralforsamlingen, men har ikke stemmeret.

Stk. 2. Det af den odontologiske forening i København valgte medlem af Tandlægeforeningens repræsentantskab, jf. Tandlægeforeningens vedtægter § 8, stk. 4, har ret til at stille forslag og deltage i afstemninger på kredsgeneralforsamlinger i 1. kreds.

 

Kapitel 3, Kontingent

§ 6. Kontingent

Stk. 1. Ud over kontingent til Tandlægeforeningen betales et kontingent til kredsforeningen, jf. Tandlægeforeningens vedtægter § 14, stk.2.

Stk. 2. Medlemmer uden tilhørsforhold til en kreds betaler intet kredskontingent.

§ 7. Opkrævning af kontingent

Kontingent til Tandlægeforeningen og vedkommende kreds opkræves i henhold til Tandlægeforeningens vedtægter § 14, stk. 4.

Kapitel 4, Kredsforeningens generalforsamling

§ 8. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Kredsen afholder en årlig ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling

afholdes i perioden mellem 15. september og 15. oktober.

Stk. 2. Indkladelse indeholdende dagsorden udsendes til medlemmerne af kredsforeningen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. På den ordinære generalforsamling behandles bl. a. følgende emner:

-Kredsbestyrelsens årsberetning og eventuelle årsberetninger fra lokalklubber m.v. i kredsen

-Særlige emner

-Regnskabsaflæggelse og budget

-Valg til kredsbestyrelse, herunder eventuelt formandsvalg

-Valg til Tandlægeforeningens repræsentantskab

-Valg af to kritiske revisorer

-Valg til KATFU og PATU

Stk. 4. Generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære, ledes af en af generalforsamlingen valgt

dirigent.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen indkalder hertil, eller når mindst

1/3 af  kredsens repræsentanter eller 1/4 af kredsens stemmeberettigede medlemmer forlanger det i en skriftlig begrundet henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 2. Er den ekstraordinære generalforsamling forlangt af repræsentanterne eller af medlemmerne,

skal indkaldelsen udsendes inden 14 dage efter begæringens fremsættelse.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Stk. 3. På ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger kan foretages omvalg, herunder af repræsentanter og suppleanter, når betingelserne herfor er opfyldt. På sådanne generalforsamlinger kan endvidere foretages suppleringsvalg, herunder af repræsentanter. Valgene sker efter reglerne for ordinære valg.

Kapitel 5, Kredsbestyrelse, repræsentantskab og suppleanter

§ 10. Kredsbestyrelsen

Kredsforeningen ledes af en kredsbestyrelse, der består af én formand og et af kredsen nærmere besluttet antal bestyrelsesmedlemmer. Kredsforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for

kredsbestyrelsen og to medlemmer af kredsbestyrelsen. Disse to medlemmer udpeges i forbindelse med kredsbestyrelsens konstituering på det førstkommende møde, efter at der har været afholdt generalforsamling i kredsforeningen.

§ 11. Valg af  kredsformand, kredsbestyrelse og repræsentanter

Stk. 1. Kredsformand, kredsbestyrelse, repræsentanter og suppleanter vælges i nævnte rækkefølge

på kredsens generalforsamling.

§ 12. Opstilling af kandidater, stemmeret samt valg- og afstemningsregler

Stk. 1. Kredsbestyrelsen sikrer, at der opstilles et antal kandidater svarende til minimum antallet af vakante pladser.

Stk. 2. Såfremt kredsen har medlemmer fra flere regioner, sikrer kredsen, at der opstilles kandidater

fra samtlige regioner, således at der ved valg sikres repræsentation fra samtlige regioner. Ethvert

medlem af kredsen er berettiget til at stille forslag om valg af kandidater.

Stk. 3. Valg af kredsformand sker altid som enkeltmandsvalg, mens valg af kredsbestyrelse, repræsentanter og suppleanter sker ved den d`Hondt-ske metode.

Stk. 4. Ved opstilling til enkeltmandsvalg kræves støtte fra 2 stillere. Ved valg efter den d`Hondt-ske

metode kræves et antal stillere svarende til antallet af personer inklusive suppleanter, der skal vælges.

Stk. 5. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsmedlemmer, der senest 3 uger før kredsgeneralforsamlingen er registreret som ordinære medlemmer af Tandlægeforeningen.

Stk. 6. Såfremt kredsen har medlemmer fra flere regioner, sikrer kredsbestyrelsen, at der ved valg til

repræsentantskabet sker separate afstemninger.

Stk. 7. Medlemmerne kan i denne situation kun stemme på kandidater fra den region, de selv tilhører.

Stk. 8. Valgene ledes af dirigenten og mindst 2 valgmedhjælpere udpeget af dirigenten. Valgene

foretages skriftligt, hvis der findes flere kandidater/lister, end der skal vælges. Stemmeafgivning

ved fuldmagt kan ikke finde sted. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater/lister,

der har opnået lige mange stemmer.

Stk. 9. Valgene sker for 1 år ad gangen.

§ 13. Genvalg

Genvalg kan finde sted. Dog kan ingen fungere som kredsformand længere end seks år uden afbrydelse.

§ 14. Frivillighed

Intet medlem har pligt til at lade sig vælge som kredsformand, kredsbestyrelsesmedlem, repræsentant eller suppleant.

§ 15. Registrering af valgene

Stk. 1. Til brug for registrering af valgene i kredsen fremsender Tandlægeforeningen to valgskemaer.

Stk.2. De udfyldte enslydende valgskemaer underskrives af dirigenten og valgmedhjælperne. Det

ene eksemplar returneres senest én uge efter kredsgeneralforsamlingen til Tandlægeforeningens sekretariat. Det andet eksemplar opbevares i kredsens arkiv.

§ 16. Påbegyndelse af funktion

Stk. 1. Kredsformandens funktionstid begynder umiddelbart efter valget

Stk. 2. Tilsvarende gælder for kredsbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. For repræsentanter og suppleanter begynder funktionstiden den 16. oktober i valgåret.

§ 17. Repræsentanternes medlemsskab af Regionsbestyrelse

De valgte repræsentanter er ligeledes medlemmer af regionsbestyrelsen i den region, de tilhører.

§ 18. Kredsbestyrelsens konstituering

Stk. 1. Kredsbestyrelsen afholder konstituerende møde snarest muligt efter påbegyndt funktionstid.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger på det konstituerende møde selv sin næstformand.

§ 19. Kredsbestyrelsens arbejde

Stk. 1. Formanden leder bestyrelsens møder. I tilfælde af formandens fravær fungerer næstformanden som mødeleder.

Stk. 2. Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er indkaldt med 14 dages varsel og mindst halvdelen er til stede. Det påhviler kredsbestyrelsen at vedtage nærmere bestemmelser om bestyrelsens beslutningsdygtighed.

Stk. 3. Ved afstemninger træffes afgørelsen ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens

stemme afgørende.

Kapitel 6, Årsregnskab

§ 22. Årsregnskab

Stk.1.  Kredsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk.2. Regnskabet revideres af to kritiske revisorer valgt af generalforsamlingen.

 

Kapitel 7, Kompetencefordeling, Kredsforening og Regionsbestyrelse

§ 23. Kredsforeningens ansvarsområder

Stk. 1. Kredsforeningen varetager, jf. § 2, de sundhedspolitiske interesser på kommunalt niveau.

Stk. 2. Kredsforeningen har ansvar for BUT-udvalg, kvalitetscirkler, kollegiale netværk, kollegahjælpen og kursusaktiviteter.

§ 24. Regionsbestyrelsens ansvarsområder

Stk. 1. Regionsbestyrelsen varetager regionens sundhedspolitiske interesser over for regionale

forhandlingsmodparter inden for sygesikringsområdet.

Stk. 2. Regionsbestyrelsen har ansvar for udpegning af medlemmer til det regionale samarbejdsudvalg samt  administration af vagtordninger. Tilsvarende har regionsbestyrelsen ansvaret for udpegning af medlemmer til det regionale tandlægenævn og andre regionale udvalg.

§ 25. Tvist om fordeling af kompetencer

Ved tvist om fordeling af ansvarsområder mellem kredsforening og regionsbestyrelse fremsættes spørgsmål til Tandlægeforeningens Hovedbestyrelse, som herefter træffer afgørelse. Spørgsmål skal være ledsaget af en redegørelse for sagens omstændigheder og begrundet indstilling fra hhv. kredsforening og vedkommende regionsbestyrelse.

Kapitel 8, Ændringer af  Tandlægeforeningens  standardkredsvedtægter

§ 26. Ændringer af Tandlægeforeningens standardkredsvedtægter

Alle ændringer i kredsvedtægter skal godkendes af Tandlægeforeningens ordinære generalforsamling for at have gyldighed.

Denne side bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Disse oplysninger slettes så snart du forlader siden. Der ud over indsamles - i anonymiseret form - oplysninger om din færden på siden, til brug for udarbejdelse af bruger statistik.